VVS - Värme-Ventilation

VVS som värme och ventilation är en stor del av en fastighet,


Co2 Nordic har lösningar och tjänster som gör att ni får kontroll över Era driftkostnader på värme och ventilation men även med solpaneler..


Hos Co2 Nordic så fastställer vi vilka krav som gäller och ta fram lösningar så att ni i en bostadsrättsförening eller fastighetsägare blir helt nöjd. Vi ser också till att du får full kontroll över din satsning på det VVS-system en tydlig utbildning i en styrelse och vi visar som passar bäst för just Er verksamhet  eller bostadshus.


Vi konsulter arbetar varje dag med olika VVS-system: Vi planerar projekt och projekterar teknikuppdrag som bergvärme och ventilation här är vanligast med hybridlösningar där ventilation är en eller kan vara en återvinnings-anläggning, ger råd om olika tjänster, undersöker och besiktigar. Vid färdigt värme eller ventilationssystem från oss som vi har konstruerat och även oftast installerat (totalentreprenad) kommer våra kunder ner till 37 kWh/m2 eller mindre. Det flesta flerbostadshus som våra kunder har idag ligger energideklarationerna i huset mellan 130 - 250 kWh/m2. Skulle boytan vara 10 000 m2 i fastigheten skulle  deras fjärrvärmekostnad bli om deras kWh/m2 t.ex. är 207 kWh/m2 hela 2 070 000 kWh när vi  är klara brukar förbrukning bara vara (passiva hus) 370 000 - 490 000 kWh/m2. titta på våra energiprojekt och kunder.


Med många projekt i olika miljöer, från bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, kontor till köpcentrum har gett oss ett brett kunnande och hög kompetens men även erfarenhet av VVS-system som värmesystem och ventilation.


Vi kan förklara hur viktigt det är att börja i rätt ända gällande värmesystem för att inte bergvärmen skall bli onödigt dyr.


BERGVÄRME

En bergvärmepump kan minska Er fastighets energikostnad med upp till 80 %. Du kan samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och gratis energikälla som minimerar Ert CO2-utsläpp, därför har vi döp oss till Co2 Nordic för att vi minskar utsläppen på vår planet. En förening som vi gjort minskade sina utsläpp med nästan 600 ton per år och det motsvara ca 1 200 träd som bränns. Bergvärme är ren lagrad solenergi som hämtas från djupt ner i berget, sjöbotten eller någon meter under gräsmattan så kallad mark eller jordvärme. Vilket som passar bäst avgörs av fastighetens energibehov, vilket värmesystem som finns och hur tomten är beskaffad. Systemet ger bekväm försörjning av värme och varmvatten, samt kan även ge nästan helt gratis kyla under varma dagar. En förening på 300 lägenheter där vi sätter in bergvärme och återvinning på ventilation och det har ca 2 600 000 kWh/år kommer lätt ner till

497 000 kWh/år med vår konstruktion vilket gör ca 80 % minskning av förbrukning och energi. Om detta är intressant boka en förstudie med oss så berättar vi exakt vad ni kommer att spara och vilka fastigheter ni skall starta med eller förutsättningar.

Projektet är klassad. Miljöbyggnad är klassad nivå Guld samt klassad enligt EU Green Building.ENERGIBORRNING

KOLLEKTORN HÄMTAR UPP VÄRMEN

Med upp till 4 borraggregat samtidigt kan vi borrar fortare och kortare tid än andra kan vara skönt att få bort borraggregaten då det låter mycket. Vi borrar ett hål om dagen så är det 10 borrhål är det med ett borraggregat två veckors borrning med 2 endast en vecka o.s.v. Med en vätskefylld slang, även kallad kollektor, kan du hämta upp lagrad solvärme djupt ner i berget vi brukar borra mellan 240 -340 meter, nere på sjöbotten som vi gjort med Sandhamns Seglarhotell eller Grand Hotell i Saltsjöbaden eller någon meter under gräsmattan vilket inte är lika vanligt då det krävs mycket mark. Vilken typ av värmekälla just du bör ha avgörs av husets energibehov, ditt värmesystem och hur fastighetens tomt är beskaffad. Här kan vi hämta upp massor med energi och lika mycket på vintern då luft vatten värmepumpar blir sämre med sjunkande grader. Sedan är det en fördel när en stor fastighet skall byta ut gamla anläggningen (bergvärme) så är borrhålen betalda och fungerar lika bra efter 30 år som 60 år och det är bara en investering på 1/3 av totala kostnaden från början, men fortfarande den stora besparing som bara blev större med åren..FRÅNLUFTSVENTILATION MED VÄRMEPUMPAR

LUFTEN I ER LÄGENHET GÖR HELA SKILLNADEN

På uppdrag av BRF Engelsmannen 4 har Co2 Nordic utfört en djupare förstudie, för att kunna verifiera eventuella energibesparingar i fastigheterna. Efter platsbesök och beräkningar av fastigheterna kan en ordentlig signatur av effekter och energi sammanställas. Eftersom fastigheten är väl isolerad och byggd på sent 2000-tal, handlar det om att optimera värmelasterna och komplettera med ett värmepumpssystem för att spara energi. Fastigheterna försörjs idag av fjärrvärme med en abonnentcentral och ett traditionellt radiatorsystem i de 94 lägenheterna. Lägenheterna ventileras via 4st frånluftsfläktar som släpper ut all er varmluft på taket.


FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP MED VÄRMEPUMPAR, LUFTEN I ER LÄGENHET GÖR HELA SKILLNADEN

Det fastigheter har en stor fördel av att installera frånluftvärmepumpar. Detta beror på att det stora frånluftsflödet är samlat på vinden och den tekniska utformningen. Energiprojektet handlar om att ta tillvara på energin i frånluften och via värmepumpar tillföra den till det befintliga radiatorsystemet samt tillverka allt varmvatten. Detta gör att även fjärrvärmen inte kommer att arbeta lika mycket.

 

Denna lösning kommer att kunna producera minst 95% av allt ert varmvatten, genom att koppla värmepumparna mot slingtankar för att producera varmvatten i fastigheten.

 

Energiprojekt minskar även klimatpåverkan, vilket ger en reducering av CO2 utsläpp vi har minskat utsläpp med

100 tusentals ton under våra år i branschen.

 FTX VENTILATION MÅNGA ÅR MED STOR BESPARING

HÅLLER LÄNGE, LITE SERVICE, BRA STYR

Återvinning via FTX

Kostnaden för uppvärmning och ventilation står som bekant för en betydande del av fastighetens driftkostnader. Genom att investera i ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) kan du reducera dina löpande kostnader rejält. Installerar du ventilation med värmeåtervinning samtidigt som du åtgärdar med att ta bort fjärrvärmen och energiborra för bergvärme. Våra kunder går från över 200 kWh/m2 till under 37 kWh/m2 i det flesta installationer vi gör. Skulle en fastighet värma upp 10 000 m2 skulle den gå från 2 000 000 kWh/m2 till

370 000 kWh det är mycket pengar att spara och kanske lägga på nya tak, dränering, fönster, dörrar, ny tvättstuga m.m.

 

FTX har mycket lång livslängd och blir mycket kostnadseffektiv.

 

Hos Co2 Nordic får du tillgång till kunskap om såväl fastighetsskötsel och byggentreprenader som hyreshus. Du får stöd att att effektivisera verksamheten oavsett om du har privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar.

 

När vi gjort förstudien och energianalysen så hjälper vi Er hela vägen till färdig och nytt FTX-system med återvinning. När vi gjort konstruktion så är det dags att handla upp ny anläggning den handlas upp tillsammans med Er och styrelsen för att få bästa tänkbara anläggning och till bästa tänkbara pris och att ni förstår vad ni verkligen får.


REFERENSER

 • 276 lgh i Kallhäll
 • 305 lgh i Upplands-Väsby
 • Etapp 1 omfattar 182 lgh totalt om 526lgh (lägenheter) Upplands-Väsby
 • 32 lgh i Enskede
 • 215 lgh ett gruppboende och en förskola Upplands-Väsby
 • 160 lgh i Upplands-Väsby vent med stor besparing
 • 29 lgh på Brahegatan i STHLM City
 • 400 lgh i Upplands-Väsby
 • m.m.OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) Vi utför OVK och gör den helt klar vid avtal.

Funktionskontroll av ventilation i byggnader


Alla byggnader skall enligt svensk lag skall besiktigas för OVK och det är ni fastighetsägarens ansvar att se till att OVK är utförd och godkänd.  Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant med regelbundna intervaller beroende på typ av ventilation enligt nedan:


Byggnad, ventilations typ Intervall


 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande fastighet med S, F, FT, FTX, FX-ventilation                             

          3 år


 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation                                 

          3 år


 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation                                 

          6 år


 • En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation                                                                         

          Endast vid nybyggnad/nyinstallation


Vi har patenterade verktyg för att rengöra ventilation som gör att det går snabbare och enklare för oss att göra klart OVK, därför är vi även billigare.


Tlf. 08-559 22 701 eller gå in på co2nordic.com, e-post: info@co2nordic.comOlika typer av värmeväxlare

Den värme som finns i bostaden, oavsett var den kommer ifrån, ska inte släppas rakt ut. Den ska återvinnas. En värmeväxlare med hög verkningsgrad gör att energikostnaderna hålls på en betydligt lägre nivå än de annars skulle varit på.

Värmeåtervinning betyder helt enkelt att den uppvärmda frånluften hjälper till att värma upp den kalla tilluften som hämtas utifrån och uteluften renas till 99,99 %. Därigenom sparas mycket energi. Det finns idag ett antal olika typer av system för återvinning av värme ur frånluften. Hit kan exempelvis räknas:

Plattvärmeväxlaren

plattvarmevaxlareKorsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare, eller som de vanligtvis kallas, plattvärmeväxlare, är de vanligaste av de olika typer som finns på marknaden. De finns i första hand i enfamiljshus och i flerfamiljshus som har separata ventilationsanläggningar i varje lägenhet. Tekniken är enkel, där till- och frånluften passerar varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtar varvid den kalla tilluften tar upp värmen.

Plattvärmeväxlare har verkningsgrader på cirka 60 – 90 %, där motströmsvärmeväxlarna ligger högst. Både kors- och motströmsvärmeväxlare kan upplevas som svåra att rengöra på grund av sin konstruktion.
Roterande-varmevaxlareRoterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul bestående av veckade aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Systemet har många fördelar i jämförelse med andra lösningar. Trots detta förekommer den i mindre omfattning än korsströmsvärmeväxlaren. Detta beror till största delen på att det kan finnas en risk för överläckning av förorenad frånluft till luftbehandlingsaggregatets tilluftssida. Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg elenergianvändning i fläktarbetet. Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har hög verkningsgrad, cirka 80 %.


Vätskekopplad värmeåtervinning

Det vätskekopplade systemet bygger på att en frysskyddad vätskelösning (ofta vårdslöst kallad ”brine”) cirkuleras mellan kyl- och värmebatterier placerade i frånluftssystemet respektive tilluftssystemet. Den varma frånluften värmer upp vätskan som avger värmen till den kalla tilluften.

Systemet medger att till- och frånluftsaggregatet placeras oberoende av varandra, exempelvis kan tilluftsaggregatet stå i källaren medan frånluftsaggregatet placeras på vinden. Systemet är flexibelt och medger att flera återvinningsstationer i olika frånluftssystem kan installeras och sammanföras till ett gemensamt tilluftsbatteri. Systemet uppnår cirka 70 % verkningsgrad. Det används normalt i flerbostadshus och kan med fördel användas i renoverings- och kompletteringssammanhang.

ENERGIBORRHÅL/BERGVÄRME

Så här fungerar ett borrhål, foderrör som vi ser är endast går en bit som ner till berg för att inte jord skall falla ner i borrhål när borr-kronan tas upp. Slangar som går ner är fylld med vatten och miljövänlig sprit för att inte frys, lite som kylarvätskan i bilen.

Bra luft med bra ventilation  gör att vi tänker bättre, mår bättre. Barn i skola med bra ventilation tänker upp till 29 % bättre än om luften var dålig. För lite luft för lite syre = dålig luft.

Brf Koppartältet

Runby Gårdar 215 lägenheter i Upplands-Väsby med förskola och gruppboende. Här bergvärme och FTX

Vad är bergvärme och hur fungerar det

Bergvärme är en mycket effektiv och miljövänlig uppvärmningskälla, som bygger på förnyelsebar energi. Den bygger på att energin till värme och varmvatten hämtas från berggrunden under fastigheten. Berggrunden åter lagrar och får sin energi från solen mestadels under sommaren.

Det man bör tänka på när man bor i huset, är att man har en begränsad varmvattenförbrukning. Ett bra tips är, om varmvattnet skulle bli svalare/ kallare att man inte fortsätter att spola. Genom att stänga kranen och låta värmesystemet återhämta sig, kommer varmvattnet återkomma igen. En återhämtning kan ta upp till en timme. Vattnet tar inte helt slut det som händer är att spets går in med el och då har inte värmesystemet samma effektiva uppvärmning.

 

Vad är då fördelarna med bergvärme?

Värme kan bli kyla till en mycket låg kostnad. På sommaren kan bergvärmen användas till att generera kyla för att skapa en sval och skön inomhustemperatur.

Bergvärme är billigt, stabilt, effektivt och säker. Trots att investeringen är relativt kostsam är en investering i

bergvärme i de allra flesta fall en mycket god affär, eftersom energikostnaden sänks radikalt. Generellt kan sägas att besparingen ökar med stigande värmebehov.

 

Bergvärme är miljövänligt. Värmen är naturens egen i form av solenergi som lagrats i berggrunden. Den el som används för att driva värmepumpanläggningen bidrar i väsentligt lägre grad än fjärrvärmen till koldioxidutsläpp – endast 1 kW el behövs för produktion av minst 3–5 kW värme. Här sätter vi även solceller som driver anläggningen det är paneler som producerar el på Ert tak, självklart väljer ni själva om ni vill sänka Era kostnader ännu mer med solceller. Titta i dessa föreningar som har dessa system deras fastigheter är i toppklass då det har pengar över till att våra fastigheterna utan att höja hyror.

 

Bergvärme är stabilt. En bergvärmeanläggning levererar samma energimängd till samma kostnad årets alla dagar, oavsett utomhustemperatur. Fastigheten får på så vis en jämn och bra temperatur året om. På vintern ger bergvärme samma effekt oavsett hur kallt det är ute. Luftvärmepumpar tappar effekt när det är kallt ute och ger ingen värme alls när man mest behöver den. Tomtmarken behöver inte vara speciellt stor för att rymma de borrhål som behövs. När det är dags om 25 -30 år så skall anläggningen förnyas då är det bara 1/3 som är kostnaden, borrhålen finns kvar det är bara kompressorer i värmepumparna och lite andra smådelar som byts ut. Är det nya värmepumparna om 25 år så mycket mer effektiva så kanske byter man hela värmepumpen.

 

Vi på Co2 Nordic tackar för alla intressanta projekt som vi fått göra eller håller på just nu, tack.😃

Vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss på tlf. 08-559 22 996 eller boka förstudie så ses vi hos Er på plats.

Snabbfakta bergvärme


1 kW el behövs för produktion av minst 3–5 kW värme i en bergvärmepump, detta gör det så fördelaktigt att installera bergvärme.

Nya hus men ändå släpper ventilationen ut uppvärmd och betlad varm luft rakt ut på taket, varför elda för kråkorna.
Återvinning i Brf Engelsmannen 4, vi valde NIBE F1345 x 2 för att göra varmt vatten toppen lösning.
SÅ HÄR SER MÅNGA VENTILATIONSAGGREGAT UT, VI SER TILL ATT NI FÅR ETT NYTT OCH MODERNT ÅTERVINNINGSAGGREGAT INSTALLERAT.
PROJEKTERING AV NY BERG OCH VENTILATIONSANLÄGGNING
BRF ENGELSMNNEN 4 VENTILATION OCH ÅTERVINNING, NYA FASTIGHTER FRÅN 2011, NÄSTA STEG BERGVÄRME 😃
Sprängt och spräckt berg i Brf koppartältet 160 lägenheter, toppen bra syns inte idag att vi varit där. Bromma.
PDL-Center i Frihamnen Padel-tennis Måns Zelmerlöw, Jonas Björkman (tennis) Henrik Söderberg, Jonas Andersson, värme och sanitet.
Vi hjälper HSB-föreningar i Sverige med energiprojekt och upphandling av bergvärme, ventilation, återvinning, FTX, solceller.
Sponsrat Skärgårdsradion 90,2 MHz Jesse & Loognas radiostation som drivs i Sandhamn Seglarhotellet med solceller..
PDL - Center (Padel-tennis) i Frihamnen, här har vi projekterat värme och Sanitet.
Skär utanför Sandhamn, bevara vår skärgård. Vi har gjort Sandhamns Seglarhotell med vattenvärme med värmepump och tar bottenvatten under macken.
Viktigt att bevara vårt kulturarv, här bodarna i Sandhamn vår otroligt vackra skärgård. Här har vi sponsrat Jesse & Loogna på Skärgårdsradion med solceller som driver deras radiostation.

ENERGIEFFEKTIVISERA ER

FASTIGHET VVS-VÄRME & VENTILATION

Vi kan även hjälpa Er med detta inom fastigheter

Referenser

Brf Engelsmannen 4, 94 lägenheter

Återvinning med frånluft, 2 st NIBE 1345 fastighetsvärmepump

Brf Runby Gårdar, 215 lägenheter 1 st gruppboende och 1 st förskola. Upplands-Väsby bergvärme och återvinning FTX

Brf Koppartältet, Bromma 160 lägenheter + förskola, bergvärme fläktar på tak med modbus styr

Se NIBEs film om jorden, en av våra bästa tillverkare av fastighetsvärmepumpar:

BESÖKSADRESS

Ektorps Centrum

Ektorpsvägen 4

info@co2nordic.com

Tlf. +46 8 559 22 701

Copyright © All Rights Reserved